Dit is het privacy statement van Sourcewell B.V.. Sourcewell B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kantoor aan de Keizersgracht 127, 1015CJ te Amsterdam.

Wanneer u als kandidaat, sollicitant, zelfstandige zonder personeel of (directe of ingehuurde) werknemer persoonsgegevens aan Sourcewell B.V. verstrekt worden deze gegevens opgenomen in de interne database. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie zoals een (potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) bedrijf of instelling ontvangen.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Sourcewell B.V. verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door middel van uw curriculum vitae, in correspondentie en telefonisch.

2. Waarom wij gegevens nodig hebben

Sourcewell B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 • Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen leven;
 • Om met u een relatie[1] aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een administratie te voeren dan wel op het gericht verwerven/ uitvoeren van opdrachten;
 • Om uw geschiktheid voor een functie of opdracht te beoordelen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan een of meerdere(potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 • Om u te bemiddelen naar werk, carrièreadviezen en overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden dan wel op opdrachten voor u te regelen;
 • Om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en uit te kunnen voeren.

3. Zakelijke gegevens die wij verwerken

Sourcewell B.V. verwerkt de volgende zakelijke gegevens:

  • Zakelijke NAW-gegevens;
  • E-mailadres;
  • Gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.

4. Gegevens die wij verwerken van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties.

Persoonsgegevens die Sourcewell B.V. ontvangt van zakelijke (potentiële) relaties zoals (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening of om zelf gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 • Om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • Om opdrachten overeen te komen;
 • Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • Om u te informeren over onze producten en/of diensten.

5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en diensten hebben niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens[2]. Te verzamelen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via contact@sourcewellengineering.com, dan zullen wij deze informatie (indien aanwezig) verwijderen.

6. Hoe lang wij gegevens bewaren

Sourcewell B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is: 3 jaar.

7. Delen met anderen

Sourcewell B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sourcewell B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. In kaart brengen websitebezoek

Sourcewell B.V. gebruikt geen cookies. Wel verzamelen wij bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie op ons website.

9. Beveiliging

Sourcewell B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Contact@sourcewellengineering.com.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit op 2 verschillende manieren doen:

    • Sourcewell maakt gebruik van een online portal waar u ten alle tijden uw persoonsgegevens kan inzien, wijzigen of verwijderen zonder dat u contact hoeft op te nemen met ons. Deze inloggegevens worden verstrekt op het moment dat wij om uw toestemming vragen.
    • U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@sourcewellengineering.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Sourcewell B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via: Website: www.Sourcewellengineering.com Telefoonnummer: 020 261 0250 Bedrijfsadres: Keizersgracht 127 1015 CJ Amsterdam.

11. Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot onze privacy statement of de manier waarop Sourcewell B.V. uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via contact@sourcewellengineering.com. Wij streven ernaar binnen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

12. Aanpassingen privacy statement

Sourcewell B.V. kan dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via de website www.sourcewellengineering.com/privacy te raadplegen.

[1] Gedefinieerd als werknemers-/werkgeversrelatie, personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie

[2] d.w.z.: gegevens die iets zeggen over gezondheid, ras, godsdienst, seksuele voorkeur en/of strafrechtelijk verleden.