Introductie

Onze cliënt is onderdeel van een Duits moederconcern en is de Nederlandse partner in een internationaal consortium die gezamenlijk met de Duitse industrie pantserwielvoertuigen ontwikkelt en produceert voor de krijgsmacht in internationaal verband. Er worden verschillende versies van het Boxer pantserwielvoertuig ontwikkeld. In de komende jaren zal, naast het doorontwikkelen van een aantal nieuwe voertuigversies, worden gewerkt aan het opzetten van de productie, assemblage, service en onderhoud.

Organisatie

The Vehicle Systems Division, onderdeel van de Defense Sector van onze klant is een van de grootste full-serviceproviders op de markt. Het omvat logistieke en tactische militaire voertuigen zowel op wielen als rupsbanden evenals gevechtsvoertuigen en torensystemen voor strijdkrachten over de hele wereld – van begin tot eind en vaan één enkele bron.

Onze klant is een beursgenoteerde naamloze vennootschap, gevestigd in Duitsland (werklocatie is Nederland, onder Barneveld). Het is een geïntegreerde technologiegroep met solide, internationaal succesvolle operaties op het gebied van beveiliging en mobiliteit. De Automotive sector van het bedrijf heeft een leidende positie als leverancier van auto’s en is een betrouwbare partner als het gaat om het ontwikkelen en produceren van componenten voor de aandrijfsystemen van vandaag en morgen. De Defensiesector van de Groep is een toonaangevende Europese systeemleverancier voor defensietechnologie en een vertrouwde partner van de strijdkrachten.

Functie

Doel van de functie

• Zorgdragen voor optimale inrichting, uitvoering en voortdurende verbetering van kwaliteit m.b.t. proces, product en project

Plaats in de organisatie

• Rapporteert aan de Manager Operations

Verantwoordelijkheden

• Bewaking Project kwaliteit

• Leveranciersbeoordeling

• Coordinatie van complexe NCR’s (Q1/Q2/Q3’s)

• Beheer van meetmiddelen

• Reductie product- en proces risico’s

• Optimalisering van en adviseren over product-, proces- en projectkwaliteit

Kerntaken

Projectkwaliteit

• Projectdocumentatie

• Borgen van een continue kwaliteit ten aanzien van planning (QM Plan, Proces Flow Chart, Inspectie Instructie)

• Toezicht houden op de naleving van project milestones (goedkeuringen / controles)

• Toezien op tijdige en juiste aanlevering en verwerking van (kwaliteits)documenten door relevante partijen (Leveranciers, Engineering, NQAR etc.(zoals Concessies, Waivers, Reparatievoorstellen)

Leveranciersbeoordeling

• Toetsen en beoordelen van kwaliteitssystemen van (internationale) leveranciers door middel van (jaarlijkse) audits en bezoeken

• Uitvoeren van first article inspection (FAI) bij internationale toeleveranciers rekening houdend met vastgestelde kwaliteitseisen en productspecificaties.

• Aan de hand van resultaten van de FAI afgeven van vrijgave voor nieuwe inkoopdelen

• Beoordelen van leveranciersprestaties en hierover rapporteren in relatie tot de preferred supplierlist aan interne organisatie en internationale concernorganisatie.

Beheer van meetmiddelen

• Opstellen plan voor beheer meetmiddelen

• (Laten) uitvoeren van kallibraties

• (Mede) toezien op correcte naleving

• Beheer van relevante documenten

Coordinatie van complexe NCR’s (Q1/Q2/Q3’s)

• Coordinatie van de Material Review Board MRB

• Coordinatie van verbetermaatregelen en multidisciplinaire (internationale) teams in geval van kwaliteitsproblemen met significante impact op klanttevredenheid.

Advies

• Adviseren aan Material Review Board (MRB) over afgekeurde onderdelen en meebeslissen in het resultaat

• Adviseren over en begeleiden van verbetering/aanpassing van producten/processen bij externe (internationale) toeleverancier aan de hand van auditresultaten

• Controleren of het proces rondom de kalibratie/keuring van de bij RMMV gebruikte meetmiddelen en elektrische gereedschappen voldoen aan de gestelde procedures en indien van toepassing de Manager Operations informeren over tekortkoming en voorstellen doen voor nemen van actie

• Adviseren over procesverbeteringen en wijzigingen, kwaliteitseisen en controlemogelijkheden

Ondersteuning

• Ondersteunen van organisatie tijdens haalbaarheidsstudie en het creëren van producteisen in relatie tot productieprocessen van (internationale) leveranciers

• Ondersteuning van Engineering bij de ontwikkeling van de definitie van kritieke kenmerken en hoe klant gerelateerde eisen te behandelen

• Ondersteunen van organisatie met betrekking tot homologatie (de procedure die een voertuig of gestandaardiseerd onderdeel moet ondergaan om deel te kunnen nemen aan het wegverkeer. De regels en voorwaarden waaraan moet worden voldaan worden in het algemeen opgesteld door een controlerend orgaan)

Bevoegdheden

• Adviseren over mogelijke verbeteringen/aanpassingen van processen aan de Manager Operations

• Adviseren over mogelijke verbetering/aanpassing van leveranciersprocessen aan interne organisatie en externe toeleveranciers

• Nemen van maatregelen bij het niet tijdig aanleveren van kwaliteitsdocumenten of niet naleven van de project milestones door Engineers

• In overleg met de Manager Operations het nemen van maatregelen bij het niet juist aanleveren van delen door toeleverancier

• Stilleggen van productie/project stilleggen indien niet aan de gestelde eisen wordt voldaan of hierop onvoldoende wordt geacteerd.

• Opstellen van het kwaliteitsplan voor de afdeling Operations & Program Management

• Opstellen van aflever documentatie (CoC, Release Certificate)

• In overleg met de klant afleveren van voertuig documentatie. (CoC, BZU etc)

• Aanspreken van medewerkers binnen de organisatie bij het niet naleven van de kwaliteitsvoorschriften

• Beoordelen van uitgevoerde kwaliteitscontroles en beslissen over goed- en afkeur op basis van gestelde tolerantiegrenzen

• Oplossen van kwaliteitsafwijkingen van aangeleverde producten

Communicatie

• Toelichten van de rapportages over de voortgang van de controles en over de resultaten ervan aan Manager Operations

• Communiceren over de wijzigingen van procedures, kwaliteit van de diverse processen met verantwoordelijken binnen de interne organisatie en internationale concernorganisatie (Engels/Duits)

• Adviseren over de inrichting van de kwaliteitsprocessen aan de Manager Operations

• Adviseren over de kwaliteitseisen en controlemogelijkheden aan kwaliteitsdiensten of –verantwoordelijken van (inter)nationale toeleveranciers (Engels/Duits)

• Participeren in overleg met industriële partners/klanten NQAR/ARTEC/OCCAR

• Bespreken van testspecificaties en resultaten met (inter)nationale testbedrijven (Engels en Duits een pre)

• In voorkomende gevallen deelnemen aan QC-overlegstructuren met opdrachtgever, toeleveranciers en keuringsinstanties

• Uitwisselen van informatie met externe auditors (Engels en Duits een pre)

Functie eisen

• HBO werk- en/of denkniveau.

• Minimaal 5 jaar ervaring in kwaliteit beheersing.

• Opleiding interne auditor als minimum (lead auditor een pré).

• Leidinggevende/aansturende capaciteiten. Dit is nodig omdat in geval van serieuze kwaliteits issues deze capaciteiten essentieel zijn om de multidisciplinaire technische en vaak internationale samenwerkingen tot gewenst resultaat te doen leiden.

Kennis van:

• Geautomatiseerde software systemen (MS Office, SAP)

• Engelse en Duitse taal in woord en geschrift

• Bekend met Bedrijfsprocessen en productiemethodieken

• Organisatiecultuur en relevante kwaliteitsbeheersingssysteemeisen van de (internationale) organisatie

• Engineeringstechnieken

• (inter)nationale kwaliteitssystemen zoals ISO 9001 en AQAP)

• Audittechnieken.

• Statistiek voor het maken van analyses

• Onderzoeksmethodes en controletechnieken

• Gerelateerde wet- en regelgeving

• Bedrijfs-, veiligheids-, arbo-, milieu- en kwaliteitsprocedures en voorschriften (ISO)

Competenties

• Analyseren en deduceren

• Prestatie motivatie

• Helikopterview

Inlichtingen

Mark Van der Velden

Sourcewell B.V.

Keizersgracht 127

1015CJ AMSTERDAM

Tel: +31 20 261 0250

Mail: mark@sourcewellengineering.com

Web: www.sourcewellengineering.com


Sollicitatie

Mark Van der Velden +31 20 261 0250